10 cuốn sách tốt nhất cho c++ nên đọc

62 / 100

Top 10 cuốn sách tốt nhất cho c++ nên đọc

1.2009-2-SecureCode_eBook
2.Addison Wesley – Effective & More Effective C++
3.Bjarne_Stroustrup_The_C++_Programming_Language_3rd_Edition
4.Code Complete Second Edition By Steve Mcconnell (Microsoft Press 2004)
5.Cpp_How_to_Program_9th_Edition_2011
6.DesignPatterns
7.O’Reilly – C++ Cookbook (2007)
8.Practical C++ Programming 1995
9.The Art of Computer Programming
10.The C++ Standard Library
11.The Pragmatic Programmer, From Journeyman To Master

Download Here

 

ebook ngôn ngữ lập trình c++

slide lập trình hướng đối tượng c++

ebook kỹ thuật lập trình c++

Giáo trình kỹ thuật lập trình C

Cpp language Tutorial

Slide C++ STL

Tự Học C++ Trong 21 ngày – English

The C Progamming Langauge – Dennit Ritchie (cha đẻ của C)

Lập Trình Windows với MFC

Tìm Hiểu về thư viện liên kết động DLL

Visual C++ And MFC Programming