45 mẹo sử dụng excel nhanh

62 / 100

45 mẹo sử dụng excel nhanh

mẹo sử dụng excel nhanh phím tắt hay dùng nhất trong excel

1. Ctrl + 9 : ẩn dòng.

2. Ctrl+5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa.
3. Ctrl+U: Bật tắt chế độ gạch dưới.
4. Ctrl+I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng.
5. Ctrl+B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm.
6. Ctrl+B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm.
7. Ctrl+Shift+ -: Bỏ đường viền.
8. Ctrl+Shift+&: Thêm đường viền ngoài.
9. Ctrl+Shift+?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân.
10. Ctrl+Shift+#: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm.
11. Ctrl+Shift+^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân.
12. Ctrl+Shift+%: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân).
13. Ctrl+Shift+$: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân.
14. Ctrl+Shift+~: Định dạng số kiểu General.
15. Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format.
16. Ctrl+Shift+A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức.
17. Ctrl+A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức.
18. Ctrl+’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành.
19. Ctrl+Shift+”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành.
20. Ctrl+K: Chèn một Hyperlink.
21. Ctrl+; :Cập nhật ngày tháng.
22. Ctrl+Shift+: :Nhập thời gian.
23. Alt+= :Chèn công thức Auto Sum.
24. Shift+F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành.
25. F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Work book đang mở.
26. F3: Dán một tên đã đặt trong công thức.
27. Ctrl+F3: Đặt tên cho vùng chọn.
28. Backspace: Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh.
29. F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô.
30. = :Bắt đầu một công thức.
31. Shift+Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn.
32. Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn.
33. Home: Chuyển về đầu dòng.
34. Phím mũi tên: Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự.
35. Shift+Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn.
36. Ctrl+R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải.
37. Ctrl+D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới.
38. Ctrl+Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng.
39. Delete: Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn.
40. F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm.
41. Backspace: Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn.
42. Alt+Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô.
43. ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi.
44. Enter: Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới.
45. SHIFT + N : giảm cấp toàn đoạn.