KHÓA HỌC MIỄN PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN CNTT

71 / 100

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN CNTT

* WEB CUNG CẬP KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ [EN]

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN CNTT
KHÓA HỌC MIỄN PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN CNTT

#1. freeCodeCamp: https://www.freecodecamp.org/

#2. Coursera: https://www.coursera.org/

#3. Codecademy: https://www.codecademy.com/

#4. edX: https://www.edx.org/

#5. Udemy: https://www.udemy.com/

#6. Udacity: https://www.udacity.com/

#7. W3Schools: https://www.w3schools.com/

#8. SoloLearn: https://www.sololearn.com/home

#9. Microsoft Learn: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/

#10. Hackr.io: https://hackr.io/

#11. Code War: https://www.codewars.com/

 

* WEB CUNG CẬP TÀI LIỆU / HƯỚNG DẪN / HỖ TRỢ MIỄN PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN CNTT [EN]

#1. Tutorials Point: https://www.tutorialspoint.com/index.htm

#2. All IT Books: https://allitbooks.net/

#3. It ebooks: http://it-ebooks.com/

#4. Github: https://github.com/

#5. Stackoverflow: https://stackoverflow.com/