Category Archives: Lập trình C

Kiến trúc máy tính

Kiến trúc máy tính Tài liệu ôn tập  BaiTap_Datapath_0.pdf – Google Drive  BaiTap_Assembly_them.docx – Google Drive Bài giảng Tuan1_Cac_khai_niem_co_ban.pptx – Google Drive Tuan2_Hieu_suat.pptx – Google Drive Tuan3_Kien_truc_bo_lenh.ppt – Google Drive Tuan4_Kien_truc_bo_lenh_(tiep_theo).ppt – Google Drive Tuan5_Kien_truc_bo_lenh_(tiep_theo).ppt – Google Drive Tuan6_Cac_phep_toan_so_hoc.pptx – Google Drive Tuan9_Cac_phep_toan_so_hoc_(tiep_theo).pptx – Google Drive Tuan10_Bo_xu_ly.pptx – Google Drive Tuan11_Bo_xu_ly_(Tiep_theo).pptx – Google Drive Đề […]

Code C++ Xử lý file

Code C++ Xử lý file Đây là các mẫu code cho việc xử lý file trong lập trình c++ + Kiểm tra sự tồn tại 1 file #include <conio.h> #include <io.h> #include <iostream> bool ChecIsExistFile(const char* path) {   bool check = _access(path, 0);   if (check == –1)     return false;   else     return true; } void main() { […]

jQuery Get/Post

jQuery Get/Post jQuery – AJAX get() và post() Phương thức get() và post() được sử dụng để request data từ server với HTTP GET hoặc POST request. HTTP Request: GET vs. POST Hai phương thức thường được sử dụng cho request-response giữa client và server là: GET và POST. GET – Requests data từ một resource được […]

Hướng dẫn lấy địa chỉ IP của client bằng PHP

Hướng dẫn lấy địa chỉ IP của client bằng PHP Cách 1 : Lấy địa chỉ IP thông qua hàm getenv() // Function to get the client IP address function get_client_ip() { $ipaddress = ”; if (getenv(‘HTTP_CLIENT_IP’)) { $ipaddress = getenv(‘HTTP_CLIENT_IP’); } else if (getenv(‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’)) { $ipaddress = getenv(‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’); } else if (getenv(‘HTTP_X_FORWARDED’)) { $ipaddress = […]

Tạo website bán hàng PHP

Tạo website bán hàng PHP MENU BÀI VIẾT: register.php readme.txt login.php init.php gift.php delete-gift.php dbhelper.php config.php add-gift.php Short URL: https://gokisoft.com/2322 register.php   <?php session_start(); require_once (‘db/dbhelper.php’); $msg = ”; if (!empty($_POST)) { $fullname = $_POST[‘fullname’]; $email = $_POST[’email’]; $password = $_POST[‘password’]; $confirmPwd = $_POST[‘confirm_pwd’]; if (!empty($email) && $password == $confirmPwd) { $password = md5($password); $sql = […]

Giới thiệu về Machine Learning (Học máy)

Giới thiệu về Machine Learning Thời gian gần đây, Trí tuệ nhân tạo (AI) hay cụ thể hơn là Machine Learning (ML) được nhắc tới như là phần cốt lõi của các hệ thống thông minh. Rất nhiều những sản phẩm, giải pháp công nghệ được ứng dụng AI, có thể kể đến một số […]