Category Archives: SQL

SQL Server: Ràng buộc PRIMARY KEY trong bảng (PRIMARY KEY Constraint)

SQL Server: Ràng buộc PRIMARY KEY trong bảng (PRIMARY KEY Constraint) Ràng buộc Primary Key (khóa chính) được sử dụng để xác định khóa chính cho bảng. Các khóa chính phải là giá trị duy nhất (UNIQUE), và không chứa giá trị rỗng (NULL). Một bảng chỉ có một khóa chính. Khóa chính này có […]