Please or Register to create posts and topics.

Tạo website bán hàng PHP

Tạo website bán hàng PHP

- Phát triển 1 trang init.php thực hiện các chức năng sau.

1) Tạo CSDL đặt tên là gift_db -> nếu chưa tồn tại

2) Tạo bảng gift nếu chưa tồn tại gồm các column sau: id tự tăng, tiêu đề, thumbnail, nội dung, giá tiền, ngày tạo, ngày sửa, id_user

Bảng user: id tự tăng, tên, email, mật khẩu, token.

- Trang login.php -> sau khi login thành công thì chuyển sang trang quantri.php

- Trang register.php -> sau khi đăng ký thành công thì chuyển sang trang login.php

- quantri.php -> Hiển thị thông tin gift trong database. Cho phép thêm/sửa/xoá -> thực hiện viết phân trang. Chỉ xem khi tài khoản đã login -> và chỉ xem được sản phẩm mình đã thêm vào.

MENU BÀI VIẾT:

register.php

 

<?php
session_start();

require_once ('db/dbhelper.php');
$msg = '';
if (!empty($_POST)) {
	$fullname  = $_POST['fullname'];
	$email   = $_POST['email'];
	$password  = $_POST['password'];
	$confirmPwd = $_POST['confirm_pwd'];

	if (!empty($email) && $password == $confirmPwd) {
		$password = md5($password);
		$sql   = "insert into user (fullname, email, password) values ('$fullname', '$email', '$password')";
		execute($sql);
	} else {
		$msg = "Register failed";
	}
}
?>


<html>
	<head>
		<title>Register page</title>
		<meta charset="utf-8">

		<style type="text/css">
			.main-content {
				width: 640px;
				margin: 0px auto;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
		<div class="main-content">
			<h2 style="text-align: center;">Register</h2>
			<h2 style="text-align: center; color: red"><?=$msg?></h2>

			<form method="post">
				<label>Full Name: </label>
				<input type="text" name="fullname" placeholder="Enter full name" required="true" style="width: 100%;">
				<br/><br/>
				<label>Email: </label>
				<input type="email" name="email" placeholder="Enter email" required="true" style="width: 100%;">
				<br/><br/>
				<label>Password: </label>
				<input type="password" name="password" placeholder="Enter password" required="true" style="width: 100%;">
				<br/><br/>
				<label>Confirm Pwd: </label>
				<input type="password" name="confirm_pwd" placeholder="Enter confirm password" required="true" style="width: 100%;">
				<br/><br/>
				<a href="login.php">Login</a>
				<br/><br/>
				<button type="submit">Register</button>
			</form>
		</div>
	</body>
</html>

 

readme.txt

 

Tổng quan nội dung:
- MySQL:
	- Khởi tạo database bằng code
	- Khởi tạo tables bằng code
	- Viết được các chức năng hiển thị/thêm/sửa/xoá
- Session/Cookie
======================================================
Mini Project: https://gokisoft.com/bai-tap-tao-website-ban-hang-lu-niem-login-lap-trinh-phpmysql.html

Bước phát triển dự án:
B1) Phan tich database
- create database if not exists gift_db
- Tables

create table if not exists user (
	id int primary key auto_increment,
	fullname varchar(50) not null,
	email varchar(150),
	password varchar(32)
)

create table if not exists gift (
	id int primary key auto_increment,
	title varchar(200),
	thumbnail varchar(500),
	content text,
	price float,
	created_at datetime,
	updated_at datetime,
	user_id int references user (id)
)

B2) Phat trien chuc nang cua du an
- Xay dung 1 khung chuong:
	db
		- config.php
		- dbhelper.php
- Chuc nang
	- login.php
	- register.php
	- gift.php -> Hien thi/them/sua/xoa

 

login.php

 

<?php
session_start();

require_once ('db/dbhelper.php');
$msg = '';
if (!empty($_POST)) {
	$email  = $_POST['email'];
	$password = $_POST['password'];

	if (!empty($email) && !empty($password)) {
		$password = md5($password);
		$sql   = "select * from user where email = '$email' and password = '$password'";
		$data   = executeResult($sql);

		if (count($data) > 0) {
			$_SESSION['user'] = $data[0];

			header('Location: gift.php');
			die();
		} else {
			$msg = "Login failed";
		}
	} else {
		$msg = "Login failed";
	}
}
?>


<html>
	<head>
		<title>Register page</title>
		<meta charset="utf-8">

		<style type="text/css">
			.main-content {
				width: 640px;
				margin: 0px auto;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
		<div class="main-content">
			<h2 style="text-align: center;">Login</h2>
			<h2 style="text-align: center; color: red"><?=$msg?></h2>

			<form method="post">
				<label>Email: </label>
				<input type="email" name="email" placeholder="Enter email" required="true" style="width: 100%;">
				<br/><br/>
				<label>Password: </label>
				<input type="password" name="password" placeholder="Enter password" required="true" style="width: 100%;">
				<br/><br/>
				<a href="register.php">Create a new account</a>
				<br/><br/>
				<button type="submit">Login</button>
			</form>
		</div>
	</body>
</html>

 

init.php

 

<?php
require_once ('db/dbhelper.php');
if (!empty($_POST)) {
	init();

	//create tables
	$sql = 'create table if not exists user (
		id int primary key auto_increment,
		fullname varchar(50) not null,
		email varchar(150),
		password varchar(32)
	)';
	execute($sql);

	$sql = 'create table if not exists gift (
		id int primary key auto_increment,
		title varchar(200),
		thumbnail varchar(500),
		content text,
		price float,
		created_at datetime,
		updated_at datetime,
		user_id int references user (id)
	)';
	execute($sql);
}
?>

<html>
	<head>
		<title>Init page</title>
		<meta charset="utf-8">

		<style type="text/css">
			.main-content {
				width: 640px;
				margin: 0px auto;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
		<div class="main-content">
			<h2 style="text-align: center;">Register</h2>
			<form method="post">
				<button type="submit" name="action" value="init" style="width: 100%;">Init Database</button>
			</form>
		</div>
	</body>
</html>

 

gift.php

 

<?php
session_start();

require_once ('db/dbhelper.php');
$sql = "select * from gift";
$data = executeResult($sql);
?>
<html>
	<head>
		<title>Gift page</title>
		<meta charset="utf-8">

		<style type="text/css">
			.main-content {
				width: 640px;
				margin: 0px auto;
			}
		</style>
		<!-- jQuery library -->
		<!-- <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> -->
	</head>
	<body>
		<div class="main-content">
			<h2 style="text-align: center;">Gift</h2>
			<a href="add-gift.php"><button>Add a new gift</button></a>
			<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="3" style="width: 100%; margin-top: 20px;">
				<thead>
					<tr>
						<th>No</th>
						<th>Thumbnail</th>
						<th>Title</th>
						<th>Price</th>
						<th>Updated At</th>
						<th></th>
						<th></th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
<?php
$count = 0;
foreach ($data as $item) {
	echo '<tr>
				<td>'.(++$count).'</td>
				<td><img src="'.$item['thumbnail'].'" style="width: 120px;"/></td>
				<td>'.$item['title'].'</td>
				<td>'.$item['price'].'</td>
				<td>'.$item['updated_at'].'</td>
				<td><a href="add-gift.php?id='.$item['id'].'"><button>Edit</button></a></td>
				<td>
					<form action="delete-gift.php" method="post" onsubmit="return deleteItem();">
						<input type="text" name="id" value="'.$item['id'].'" hidden/>
						<button>Remove</button>
					</form>
				</td>
			</tr>';
}
?>
				</tbody>
			</table>
		</div>
<script type="text/javascript">
	function deleteItem() {
		option = confirm('Are you sure to delete this item?')
		if(!option) return false
		return true
	}

	// function deleteItem(id) {
	// 	option = confirm('Are you sure to delete this item?')
	// 	if(!option) return

	// 	$.post('delete-gift.php', {
	// 		'id': id
	// 	}, function(data) {
	// 		location.reload()
	// 	})
	// }
</script>
	</body>
</html>

 

delete-gift.php

 

<?php
session_start();

require_once ('db/dbhelper.php');
if (!empty($_POST)) {
	$id = $_POST['id'];

	if ($id > 0) {
		execute("delete from gift where id = $id");
	}
}

header('Location: gift.php');

 

dbhelper.php

 

<?php
require_once ('config.php');

/**
 * Su dung cho cac lenh: insert, update, delete
 */
function init() {
	//Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	//query
	$sql = 'create database if not exists gift_db';
	mysqli_query($conn, $sql);

	//Dong ket noi
	mysqli_close($conn);
}

/**
 * Su dung cho cac lenh: insert, update, delete
 */
function execute($sql) {
	//Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	//query
	mysqli_query($conn, $sql);

	//Dong ket noi
	mysqli_close($conn);
}

/**
 * Su dung cho cac lenh: select
 */
function executeResult($sql) {
	//Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	//query
	$resultset = mysqli_query($conn, $sql);

	$data = [];
	while (($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) != null) {
		$data[] = $row;
	}

	//Dong ket noi
	mysqli_close($conn);

	return $data;
}

 

config.php

 

<?php
define('HOST', 'localhost');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');
define('DATABASE', 'gift_db');

 

add-gift.php

 

<?php
session_start();

require_once ('db/dbhelper.php');
if (!empty($_POST)) {
	$title   = $_POST['title'];
	$thumbnail = $_POST['thumbnail'];
	$price   = $_POST['price'];
	$content  = $_POST['content'];
	$updated_at = $created_at = date('Y-m-d H:i:s');
	$id     = $_POST['id'];

	if (!empty($title)) {
		if ($id > 0) {
			$sql = "update gift set title = '$title', thumbnail = '$thumbnail', content = '$content', price = '$price', updated_at = '$updated_at' where id = '$id'";
		} else {
			$sql = "insert into gift (title, content, thumbnail, price, updated_at, created_at) values ('$title', '$content', '$thumbnail', '$price', '$updated_at', '$created_at')";
		}

		execute($sql);

		header("Location: gift.php");
		die();
	}
}

$id  = '';
$title = $thumbnail = $content = $price = '';
if (isset($_GET['id'])) {
	$id  = $_GET['id'];
	$data = executeResult('select * from gift where id = '.$id);
	if (count($data) > 0) {
		$title   = $data[0]['title'];
		$thumbnail = $data[0]['thumbnail'];
		$content  = $data[0]['content'];
		$price   = $data[0]['price'];
	}
}
?>


<html>
	<head>
		<title>Editor gift page</title>
		<meta charset="utf-8">

		<style type="text/css">
			.main-content {
				width: 640px;
				margin: 0px auto;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
		<div class="main-content">
			<h2 style="text-align: center;">Editor</h2>

			<form method="post">
				<label>Title: </label>
				<input type="text" name="title" placeholder="Enter title" required="true" style="width: 100%;" value="<?=$title?>">
				<input type="text" name="id" value="<?=$id?>" hidden>
				<br/><br/>
				<label>Thumbnail: </label>
				<input type="text" name="thumbnail" placeholder="Enter thumbnail" required="true" style="width: 100%;" value="<?=$thumbnail?>">
				<br/><br/>
				<label>Price: </label>
				<input type="number" name="price" placeholder="Enter price" required="true" style="width: 100%;" value="<?=$price?>">
				<br/><br/>
				<label>Content: </label>
				<textarea name="content" placeholder="Enter content" required="true" rows="5" style="width: 100%;"><?=$content?></textarea>
				<br/><br/>
				<button type="submit">Save</button>
			</form>
		</div>
	</body>
</html>