Please or Register to create posts and topics.

Code C++ Xử lý file

Code C++ Xử lý file

Đây là các mẫu code cho việc xử lý file trong lập trình c++

+ Kiểm tra sự tồn tại 1 file
#include <conio.h>
#include <io.h>
#include <iostream>
bool ChecIsExistFile(const char* path)
{
  bool check = _access(path, 0);
  if (check == -1)
    return false;
  else
    return true;
}
void main()
{
  bool ret = ChecIsExistFile("text1.txt");
  _getch();
}
+ Delete 1 file trong c++

 

 

+ Tạo 1 file với một dung lượng mong muốn Byte – KB – MB

=> Dùng cho nhiều trường hợp cần để test

 

+ Liệt kê các file trong 1 folder có sẵn.

 

 

+ Copy nội dung file A vào File B