Please or Register to create posts and topics.

45 mẹo sử dụng excel nhanh

45 mẹo sử dụng excel nhanh

mẹo sử dụng excel nhanh phím tắt hay dùng nhất trong excel

1. Ctrl + 9 : ẩn dòng.

2. Ctrl+5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa.
3. Ctrl+U: Bật tắt chế độ gạch dưới.
4. Ctrl+I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng.
5. Ctrl+B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm.
6. Ctrl+B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm.
7. Ctrl+Shift+ -: Bỏ đường viền.
8. Ctrl+Shift+&: Thêm đường viền ngoài.
9. Ctrl+Shift+?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân.
10. Ctrl+Shift+#: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm.
11. Ctrl+Shift+^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân.
12. Ctrl+Shift+%: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân).
13. Ctrl+Shift+$: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân.
14. Ctrl+Shift+~: Định dạng số kiểu General.
15. Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format.
16. Ctrl+Shift+A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức.
17. Ctrl+A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức.
18. Ctrl+’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành.
19. Ctrl+Shift+”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành.
20. Ctrl+K: Chèn một Hyperlink.
21. Ctrl+; :Cập nhật ngày tháng.
22. Ctrl+Shift+: :Nhập thời gian.
23. Alt+= :Chèn công thức Auto Sum.
24. Shift+F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành.
25. F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Work book đang mở.
26. F3: Dán một tên đã đặt trong công thức.
27. Ctrl+F3: Đặt tên cho vùng chọn.
28. Backspace: Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh.
29. F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô.
30. = :Bắt đầu một công thức.
31. Shift+Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn.
32. Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn.
33. Home: Chuyển về đầu dòng.
34. Phím mũi tên: Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự.
35. Shift+Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn.
36. Ctrl+R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải.
37. Ctrl+D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới.
38. Ctrl+Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng.
39. Delete: Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn.
40. F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm.
41. Backspace: Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn.
42. Alt+Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô.
43. ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi.
44. Enter: Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới.
45. SHIFT + N : giảm cấp toàn đoạn.